Algemene voorwaarden

Artikel 1: Aanmelding Lidmaatschappen

a) Aanmelding als lid van Sport Centrum Zeewolde vindt plaats door het inschrijfformulier op de website of ter plaatse volledig in te vullen . Het lidmaatschap vangt aan op de datum van inschrijving , zoals op het inschrijfformulier staat aangegeven en nadat het inschrijfgeld á € 25,- is voldaan.
b) Als het maximum aantal leden is bereikt, wordt het aspirant-lid op de wachtlijst geplaatst. Het aspirant-lid krijgt bericht van Sport Centrum Zeewolde zodra zijn/haar lidmaatschap kan aanvangen.
c) Tijdens het eerste bezoek aan Sport Centrum Zeewolde ontvangt het lid zijn/haar lidmaatschapspas.
d) De pashouder blijft ten alle tijden aansprakelijk voor het gebruik en/of misbruik van de pas. Gebruik van de lidmaatschapspas is persoonsgebonden. De pas is dus niet overdraagbaar.
e) Bij verlies of diefstal of anderszins in het ongerede raken van de
lidmaatschapspas, blijft de betalingsverplichting voor het lopende lidmaatschap onverminderd van kracht.
f) Een lid dat opgezegd heeft en opnieuw een lidmaatschap wil afsluiten bij Sport Centrum Zeewolde is opnieuw inschrijfgeld verschuldigd.

Artikel 2: Lidmaatschap, termijn en betalingsvoorwaarden

a) Een lidmaatschap bij Sport Centrum Zeewolde kan op elk gewenst moment ingaan en is altijd voor de duur van minimaal een maand.
b) Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Betaling dient te geschieden via automatische incasso(maandelijks).
c) Bij een niet tijdig ontvangst van het verschuldigde bedrag, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of stornering of om welke reden dan ook, krijgt u een factuur toegezonden die per omgaande aan de balie van Sport Centrum Zeewolde of per bankoverschrijving dient te worden voldaan. Als wij de betaling niet binnen de betreffende maand ontvangen zal er € 5,00 administratiekosten in rekening gebracht worden. Deze kosten komen bovenop het openstaande bedrag. Indien het lid na ontvangst van herinnering in gebreke blijft, wordt de vordering uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van de pashouder.
d) Het lidmaatschap wordt geblokkeerd zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. Het lid kan dan de toegang tot Sport Centrum Zeewolde worden geweigerd. Sport Centrum Zeewolde is gerechtigd bij een betalingsachterstand de relatie met het lid te beëindigen, zonder dat de betalingsverplichting vervalt.
e) Sport Centrum Zeewolde behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Tenminste 1 maand voor een prijswijziging worden de leden hiervan in kennis gesteld.

Artikel 3: Openingstijden

a) Sport Centrum Zeewolde behoudt zich het recht voor om de openingstijden te wijzigen.
b) Gedurende de vakantieperiodes (basisschoolvakanties regio midden en kerstvakantie) behoudt Sport Centrum Zeewolde zich het recht voor om aangepaste openingstijden te hanteren.
c) Op officiële en erkende feestdagen is Sport Centrum Zeewolde gerechtigd gesloten te zijn.

Artikel 4: Beëindigen

a) Het lid kan zijn lidmaatschap beëindigen door een mailtje te sturen naar info@sportcentrumzeewolde.nl.
b) Opzeggen in de lopende maand, betekent dat het lidmaatschap aan het einde van de daarop volgende maand wordt beëindigd. Aan het begin van die maand vindt dan de laatste maandelijkse incasso plaats.
c) Sport Centrum Zeewolde behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, op aangeven van het personeel een lidmaatschap te beëindigen zonder teruggave van betaling.

Artikel 5: Risico en aansprakelijkheid

a) Het gebruikmaken van de apparatuur, het volgen van een programma bij Sport Centrum Zeewolde, is geheel voor eigen risico van het lid.
b) Zowel Sport Centrum Zeewolde als het personeel aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële en/of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid.
c) Zowel Sport Centrum Zeewolde als het personeel aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid.

Artikel 6: Huisregels

a) Het lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van Sport Centrum Zeewolde en hiernaar te handelen.
b) De algemene voorwaarden en de huisregels van Sport Centrum Zeewolde zijn aan de receptie van het centrum op te vragen.

Artikel 7: Rechtstoepassing

a) Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Sport Centrum Zeewolde aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
b) Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het lid en Sport Centrum Zeewolde, zullen worden beslecht door een bevoegde rechter in het arrondissement waar Sport Centrum Zeewolde is gevestigd.
c) Door zijn inschrijving verklaart het lid de algemene voorwaarden en de huisregels van Sport Centrum Zeewolde te accepteren.